Header

Hội Nghị BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên - Lần 6

Một số hình ảnh - Hội Nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020 - Lần 6, được tổ chức ngày 13/06/2017.

Một số hình ảnh - Hội Nghị Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020 - Lần 6, ngày 13/06/2017. 


Thành viên